Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn begrijpelijk, zonder kleine lettertjes of onduidelijke constructies. Natuurlijk kunnen wij niet alles tot in detail beschrijven. Uiteindelijk gaat het om vertrouwen en oprechtheid. Je kunt van ons verwachten dat wij onze afspraken nakomen en hetzelfde mogen wij van jou verwachten. Naast de specifieke afspraken over jouw behandeling gelden deze algemene afspraken. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van de tussen jou en de zorgverlener gesloten behandelingsovereenkomst.
 

1.    Definities

  • Nationaal Huidcentrum: de Zorgaanbieder.
  • Zorgaanbieder: de organisatie die medische verrichtingen door Zorgverlener laat uitvoeren.
  • Zorgverlener: de behandelaar die bij cliënt een cosmetische behandeling uitvoert.
  • Cliënt: natuurlijke persoon die aangegeven heeft een cosmetische behandeling te wensen, uitgevoerd door Zorgverlener.
  • Behandeling: medische ingreep van cosmetische aard waarvoor een Behandelingsovereenkomst is samengesteld.
  • Behandelingsovereenkomst (Informed Consent): overeenkomst waarin de afspraken over de medische en/of cosmetische verrichting zijn vastgelegd alsmede gewezen wordt op de risico’s die aan de medische en/of cosmetische verrichting verbonden zijn en op de zorgplicht van de cliënt zelf
  • Tarieven: de aangeboden behandelbedragen of de bedragen die op een andere wijze worden gecommuniceerd.
  • Klacht: een door of namens een Cliënt bij de zorgverlener of Zorgaanbieder ingediend bezwaar tegen de wijze van zorg respectievelijk dienstverlening.
  • Klachtenregeling: een door Zorgaanbieder opgestelde procedure volgens de wettelijk richtlijnen die Cliënt kan gebruiken voor de beoordeling van zijn Klacht.

 

2. Wat mag de Cliënt van de Zorgverlener en Zorgaanbieder verwachten?

 

2.1 Informatie

 

2.1.1 Uitgebreide en eerlijke voorlichting

De Zorgaanbieder en Zorgverlener zullen de Cliënt uitvoerig informeren over de mogelijkheden die het ongemak bij Cliënt kunnen oplossen. Cliënt zal daarbij de Zorgverlener alle van belang zijnde informatie verstrekken, zodat de Zorgverlener een duidelijk beeld krijgt van de wensen en verwachtingen van Cliënt. Daarbij zal Zorgverlener Cliënt de Behandeling(en) duidelijk uitleggen en wijzen op de beperkingen, de risico’s, de zorgplicht van cliënt en het verloop van het herstel.|
 

2.1.2 Kosten van de behandeling

Indien van toepassing ontvang je voor aanvang van de behandeling een behandelovereenkomst. Hierin is de overeengekomen behandelprijs opgenomen. Je ontvangt op dag van de behandeling een factuur. Deze dien je op de dag van de behandeling per pin of contant te voldoen, tenzij anders overeengekomen.
 

2.1.3 BTW

Indien de Behandeling niet voortvloeit uit ‘de gezondheidskundige verzorging van de mens’ dan wordt de behandelprijs met BTW belast. Bij de indicatie door de Zorgverlener zal worden vastgesteld of de Behandeling met BTW belast moet worden.
 

2.1.4 Informatie over de behandeling

De Zorgaanbieder zal er voor zorgdragen dat Cliënt wordt voorzien van uitgebreide en begrijpelijke informatie over de medische verrichting. Deze informatie ontvangt Cliënt bij het aangaan van de Behandelingsovereenkomst of ontvangt Cliënt tijdens en na de Behandeling.
 

2.1.5 Website

Cliënt kan tevens op de website van Zorgaanbieder uitgebreide informatie tot zich nemen over de gewenste of afgesproken behandeling.
 

2.2 Kundige Zorgverleners

 

2.2.1 Kwaliteit van de Zorgverlener

Zorgaanbieder staat ervoor in dat Cliënt wordt behandeld door een ervaren Zorgverlener, die een onberispelijke staat van dienst heeft en zijn werkzaamheden volgens de wet mag uitvoeren. De Zorgverlener zal uitsluitend Behandelingen uitvoeren waarin hij of zij bevoegd, geschoold en ervaren is.
 

2.2.2 Bereikbaarheid van de Zorgverlener

De Zorgverlener is voor Cliënt tijdens het gehele behandelproces bereikbaar of heeft bij afwezigheid zorg overgedragen voor waarneming.
 

2.2.3 Indicatiestelling

De Zorgverlener stelt de indicatie of heeft daarvoor een assistent aangesteld, die de indicatiestelling namens de Zorgverlener uitvoert. De Zorgverlener is uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuze van de Behandeling.
 

2.2.4 Onderzoek voor de behandeling

Onderdeel van toelating voor een Behandeling is een onderzoek naar het medisch verleden van de Cliënt. In sommige gevallen dient cliënt een zogenaamd anamneseformulier in te vullen. De Zorgverlener onderzoekt aan de hand van deze gegevens of er sprake is van verhoogde risico’s bij de gewenste Behandeling. Indien deze onaanvaardbaar zijn dan zal de Zorgverlener een Behandeling niet uitvoeren en Cliënt doorverwijzen naar een medisch specialist. Bij Behandelingen onder algehele anesthesie zal daarnaast de anesthesioloog je anamnese vooral onderzoeken op hart- en longproblemen.
 

2.3 Apparatuur en hulpmiddelen

 

2.3.1 Apparatuur

Zorgaanbieder staat er voor in dat alle gebruikte apparatuur geschikt is bij de uitvoering van de uit te voeren Behandeling. Dat houdt in dat het instrumentarium schoon en indien van toepassing steriel is en dat de apparatuur veilig is conform de richtlijnen die daarvoor bestaan.
 

2.3.2 Hulpmiddelen

De Zorgverlener maakt bij zijn werkzaamheden gebruik van apparatuur en andere medische hulpmiddelen die zijn geregistreerd en waarvan de herkomst kan worden getraceerd.
 

2.4 Nazorg

 

2.4.1 Informatie

Cliënt ontvangt uitvoerige schriftelijke instructies voor de periode na de Behandeling en indien nodig persoonlijke instructies van de Zorgverlener.
 

2.4.2 Bereikbaarheid

Na de behandeling kan Cliënt een beroep blijven doen op de Zorgverlener indien Cliënt zich ongemakkelijk voelt of nog vragen heeft. De Zorgaanbieder is op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur daarvoor rechtsreeks bereikbaar en buiten deze tijden rechtsreeks via de noodtelefoon. In alle gevallen bel je naar 088 425 1000.
 

2.4.3 Bescherming en bewaring Cliëntengegevens

Cliëntgegevens worden door de Zorginstelling gedurende 20 jaren bewaard en zijn alleen door betrokkenen van de Zorginstelling en jou in te zien.
 

2.5 Dossier

 

2.5.1 Dossiervorming en bewaartermijn

De Zorgaanbieder richt een dossier in met betrekking tot de Behandeling van de Cliënt. Voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is, maakt de Zorgaanbieder aantekening van de gegevens over de gezondheid van de Cliënt en de uitgevoerde verrichtingen en neemt hij andere stukken met zodanige gegevens op.
 

2.5.2 Inhoud dossier

Door Zorgaanbieder worden onder meer in het dossier vastgelegd de bijzondere omstandigheden die voorafgaand aan de Behandeling zijn geconstateerd, de eventueel toegediende of gebruikte materialen, de traceerbaarheid van gebruikte materialen, de gebruikte medische hulpmiddelen en de gegevens tijdens de Behandeling. Tevens worden aantekeningen gemaakt tijdens de consulten na de Behandeling en bevinden zich foto’s van vóór en na de Behandeling in het dossier.
 

2.5.3 Inzage in dossier

Op verzoek van de Cliënt verstrekt de Zorgverlener zo spoedig mogelijk inzage en/of een gratis afschrift van het dossier aan de Cliënt. Indien een derde inzage in het dossier wenst dan zal Zorgaanbieder deze alleen verstrekken na schriftelijke goedkeuring van Cliënt.
 

2.5.4 Bewaartermijn dossier

Behalve als om eerdere vernietiging schriftelijk is gevraagd bewaart de Zorgaanbieder het Cliëntendossier gedurende 20 jaren vanaf het tijdstip van sluiten dossier.
 

2.6 Aansprakelijkheid Zorgverlener

De Zorgverlener is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die Cliënt lijdt als gevolg van een tekortkoming van de Zorgverlener in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Behandelingsovereenkomst.
 

2.7 Aansprakelijkheid Zorgaanbieder

Indien door nalatigheid van zorgaanbieder de cliënt schade lijdt tijdens het verblijf in de kliniek draagt zorgaanbieder hiervoor de aansprakelijkheid.
 

3. Wat mag de Zorgaanbieder van de Cliënt verwachten

 

3.1 Informatie verstrekken over medische verleden

Cliënt zal indien gevraagd Zorgverlener alle informatie geven over zijn medische voorgeschiedenis en het gebruik van medicatie. Cliënt zal meewerken aan het verstrekken van medische gegevens van andere specialisten.
 

3.2 Verwachtingen, complicaties en resultaat

 

3.2.1 Verwachtingen

Cliënt heeft zich gerealiseerd dat cosmetische Behandelingen leiden tot verbeteringen maar nooit tot perfectie. Cliënt heeft zijn verwachtingen duidelijk kenbaar gemaakt en de antwoorden van de Zorgverlener betrokken in de afweging voordat hij deze Behandelingsovereenkomst is aangegaan.
 

3.2.2 Complicaties

Cliënt heeft zich gerealiseerd dat tijdens en na de Behandeling infecties en complicaties kunnen optreden. Cliënt heeft voor het aangaan van de Behandelingsovereenkomst een afweging gemaakt dat deze risico’s voldoende opwegen tegen het doel van de Behandeling.
 

3.2.3. Resultaat

Tijdens de informatieve fase heeft Zorgverlener duidelijk aangeven wat Cliënt mag verwachten van de voorgenomen Behandeling. Cliënt realiseert zich dat Zorgverlener geen resultaatsgarantie kan geven en zich uitsluitend maximaal dient in te spannen.
 

3.2.4

Cliënt heeft het recht de Zorgverlener aan te spreken op verwachtingen en complicaties, indien en zover Zorgverlener verzuimd heeft dit duidelijk aan Cliënt kenbaar gemaakt te hebben.

 

3.3. Betaling

 

3.3.1 Betalingen

Cliënt zal de betalingen van Behandeling voldoen zoals is overeengekomen. Indien Cliënt om enige redenen de afgesproken bedragen niet tijdig kan voldoen zal Cliënt Zorgaanbieder daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.
 

3.3.2 Uitblijven van betaling

In geval van niet tijdige betaling is Cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen direct opeisbaar. Bij niet tijdig betalen is Cliënt schadeplichtig jegens de Zorgaanbieder.
 

3.3.3 Rente en invorderingskosten

In geval van niet tijdige betaling is Cliënt over het openstaande bedrag vanaf de datum van verzuim wettelijke rente verschuldigd conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek. Bovendien worden buitengerechtelijke incassokosten aan Cliënt in rekening gebracht conform het incassotarief van de Koninklijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders onverminderd het recht van de Zorgaanbieder op volledige schadevergoeding.
 

3.4 Behandeldatum

Het verplaatsen van de behandeldatum is alleen mogelijk in gevallen van overmacht. Van overmacht is alleen sprake als er ernstige omstandigheden zijn waarbij van Cliënt redelijkerwijs niet verwacht kan worden de Behandeling te ondergaan.
 

3.5 Ontevredenheid

 

3.5.1 Klachtenregeling

Indien Cliënt niet tevreden is over de wijze waarop Cliënt benaderd is, over de behandeling of van mening is dat hij niet goed is voorgelicht door de Zorgverlener dan zal Cliënt de Klachtenregeling van Zorgaanbieder gebruiken. Cliënt heeft het recht andere wegen t.a.v. zijn ontevredenheid te gebruiken nadat de gehele Klachtenregeling is doorlopen. De Klachtenregeling wordt op eerste verzoek aan Cliënt opgestuurd.
 

3.5.2 Geschillencommissie

Nationaal Huidcentrum is aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie waar Cliënt zijn ontevredenheid eveneens kan voorleggen.
 

4. Algemene bepalingen

 

4.1 Geheimhouding

De Zorginstelling verstrekt zonder de instemming van Cliënt geen gegevens aan derden. Alle medewerkers van de Zorginstelling hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend met een boeteclausule.
 

4.2 Privacy

De Zorgaanbieder hanteert een privacyverklaring, dat op verzoek aan de Cliënt ter beschikking wordt gesteld. Bij het uitvoeren van de Behandeling maakt de Zorginstelling gebruik van medewerkers. Cliënt zal tijdig bezwaar maken indien hij van mening is dat dit inbreuk maakt op zijn privacy.
 

4.3 Afwijkingen

Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts met toestemming tussen Zorgaanbieder en Cliënt schriftelijk worden overeengekomen.
 

4.4 Rechtbank

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die met deze algemene voorwaarden verband houden, of die daaruit voortvloeien, zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.