Privacyverklaring

Je kunt erop rekenen dat je gegevens bij Nationaal Huidcentrum zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels. In deze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden, wie de gegevens mag inzien, hoe wij gegevens bewaren, aan wie wij je gegevens doorgeven en welke invloed je daarop zelf kunt uitoefenen.

 

Dit reglement is tevens toepassing op Stichting Medisch Centrum Midden Nederland. Medisch Centrum Midden Nederland verzorgt in opdracht van Nationaal Huidcentrum alle verzekerde dermatologische zorg.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Bij persoonsgegevens kun je denken aan: naam, adres, geboortedatum, contactgegevens en gezondheidsgegevens. Deze gegevens krijgen wij van jou als je bij ons komt voor onderzoek of behandeling of via de huisarts als je wordt doorverwezen. Ook als je de website van Nationaal Huidcentrum bezoekt, verstrek je ons in sommige gevallen persoonsgegevens.

 

Wettelijke grondslag

Nationaal Huidcentrum mag alleen jouw persoonsgegevens verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag is. Dit kan zijn:

 • op basis van jouw specifieke toestemming;
 • de verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • de verwerking van de gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • de verwerking van de gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Nationaal Huidcentrum, waarbij jouw belang niet prevaleert.

 

Waarvoor gebruikt Nationaal Huidcentrum jouw persoonsgegevens?

 • Uitvoering van de behandelovereenkomst en goede zorgverlening, inclusief contact onderhouden, identiteitscontrole, afsprakenplanning, terugkoppeling naar verwijzer of doorverwijzing. Voor verzekerde zorg is de kliniek verplicht om op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en wet BIG een medisch dossier aan te leggen
 • Declaratie naar zorgverzekeraar of facturatie
 • Kwaliteitsdoeleinden, tevredenheidsonderzoek en verzamelen van managementinformatie
 • Wettelijke verplichtingen
 • Doen van persoonlijke aanbiedingen/marketingdoeleinden. Analyse en verbetering van de website

 

Welke gegevens verzamelen wij?

 • NAW-gegevens, contactgegevens
 • Gegevens over jouw gezondheid zoals medicijngebruik, algehele gezondheidssituatie, uitslagen van laboratoriumonderzoek, behandelingen
 • Foto’s van voor en na de behandeling om behandelresultaat te kunnen beoordelen
 • BSN, type en nummer van jouw ID-bewijs (voor verzekerde zorg)
 • Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden
 • IP-adressen en klikgedrag

 

Met wie delen wij jouw gegevens?

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer je ons hiervoor toestemming hebt gegeven;

 • De verwijzer (huisarts) informeren wij over de behandeling, tenzij je daar bezwaar tegen hebt
 • Indien relevant, declareren we de behandeling bij je zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar heeft geen inzage in het medisch dossier
 • Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd is op grond van hun wettelijke taak bevoegd om patiëntendossiers in te kijken voor toezicht- en handhavingsdoeleinden. Bij calamiteiten zijn we verplicht om hiervan melding te doen bij de Inspectie. Bij mogelijke uitbraak van infectieziekten zijn wij verplicht je gegevens door te geven aan de GGD
 • Nationaal Huidcentrum kan verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is, verleent Nationaal Huidcentrum haar medewerking. We controleren dan eerst het doel en controleren of deze aan de wet gestelde eisen voldoet. Wij volgen hierbij de door de artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) opgestelde richtlijnen

Voor andere doeleinden vragen wij altijd jouw specifieke toestemming. Denk hierbij aan foto’s voor promotiedoeleinden, het toesturen van informatie uit het medisch dossier aan bijvoorbeeld een nieuwe huisarts of apotheek, het delen van behandelgegevens in kader van klachten- en geschillenregeling.

 

Nationaal Huidcentrum zal jouw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer je een verklaring hebt getekend waarin je toestemming geeft voor de doorgifte.

 

Hoe gaat Nationaal Huidcentrum met jouw persoonsgegevens om?

Om jouw privacy en de vertrouwelijkheid van je gegevens te beschermen, treft Nationaal Huidcentrum passende technische en organisatorische maatregelen.

We gaan ervan uit dat jouw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Nationaal Huidcentrum is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor anderen die door Nationaal Huidcentrum zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Medewerkers hebben alleen toegang tot jouw informatie wanneer dat noodzakelijk is voor hun functie. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn beveiligd en gegevens delen via elektronische weg gebeurt alleen versleuteld.

 

Hoelang bewaren we gegevens?

Nationaal Huidcentrum bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegeven worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. Voor medisch dossiers betreft de wettelijke bewaartermijn 20 jaar.

 

Jouw rechten

Wanneer Nationaal Huidcentrum persoonsgegevens van jou verwerkt, heb je volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten:

 

 • Informatie. Nationaal Huidcentrum verstrekt voor het verwerken van jouw gegevens informatie aan jou betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij de gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die je hebt en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen. Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien je reeds op de hoogte bent van de verwerking van je gegevens of indien een mededeling aan jou onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.
 • Inzage in jouw gegevens. Ben je cliënt/patiënt van Nationaal Huidcentrum en wil je zien welke persoonsgegevens  bij ons bekend zijn? Dan kun je gebruikmaken van het ‘recht van inzage’. We verzoeken je wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens je graag wenst te ontvangen.
 • Recht op rectificatie. Je hebt het recht om gegevens aan te laten passen als de gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heb je het recht de gegevens te laten aanpassen als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als je gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt. Wij zullen ook andere ingeschakelde partijen die jouw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.
 • Recht op gegevenswissing. Daarnaast heb je het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer jouw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, je bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer de gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens te bewaren.
 • Recht op beperking van de verwerking. Het recht op beperking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien je de juistheid van de gegevens betwist, indien je van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nationaal Huidcentrum onrechtmatig is.
 • Recht van bezwaar. Indien wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting,  kun je bezwaar maken.
 • Recht op dataportabiliteit. Wanneer je zelf je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij jouw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan jou zullen verstrekken.

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?

Als je gebruik wenst te maken van jouw rechten, dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op het verzoek.

 

Wij kunnen je vragen om een legitimatiebewijs te tonen. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer je ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

 

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

 

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op jouw persoonsgegevens voor jou mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we je dit zo snel mogelijk weten.

 

Wanneer je van mening bent dat de bepalingen uit deze privacyverklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd,  heb je het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag
0900-2001201

 

Over deze privacyverklaring

Nationaal Huidcentrum kan deze privacyverklaring aanpassen. De laatste wijziging was 28 maart 2020. De meest recente versie vind je altijd op onze website.

 

Heb je vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op:

 

Nationaal Huidcentrum

Naarderpoort 2a

1411 MA

Naarden