Privacyverklaring voor patiënten

U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Nationaal Huidcentrum zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels. U kunt in deze Privacy Verklaring lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, contactgegevens en gezondheidsgegevens. Deze gegevens krijgen wij van u, als u bij ons komt voor onderzoek of behandeling. Ook als u de
website van Nationaal Huidcentrum bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens.

 

Wettelijke grondslag

Nationaal Huidcentrum mag alleen uw persoonsgegevens verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag is. Dit kan zijn:

 • op basis van uw specifieke toestemming;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Nationaal Huidcentrum, waarbij uw belang niet prevaleert.

 

Waarvoor gebruikt Nationaal Huidcentrum uw persoonsgegevens?

 • Uitvoering van de behandelovereenkomst en goede zorgverlening, inclusief contact onderhouden, identiteitscontrole, afsprakenplanning, terugkoppeling naar medisch specialist of huisarts.
 • Facturatie
 • Kwaliteitsdoeleinden, tevredenheidsonderzoek en verzamelen van managementinformatie
 • Wettelijke verplichtingen
 • Doen van persoonlijke aanbiedingen/marketingdoeleinden. Analyse en verbetering van de website

Welke gegevens verzamelen wij van u?

 • NAW-gegevens, contactgegevens
 • Gegevens over uw gezondheid zoals medicijngebruik, algehele gezondheidssituatie, uitslagen van laboratoriumonderzoek, behandelingen
 • Foto’s van voor en na de behandeling om het behandelresultaat te kunnen beoordelen
 • BSN, type en nummer van uw ID-bewijs (alleen indien sprake van verzekerde zorg in het verleden)
 • IP-adressen en klikgedrag etc.

 

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven;

 • Uw huisarts informeren wij over de behandeling op uw verzoek.
 • Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd is op grond van hun wettelijke taak bevoegd om patiëntendossiers in te kijken voor toezicht- en handhavingsdoeleinden. Bij calamiteiten zijn we verplicht om hiervan melding te doen bij de Inspectie. Bij mogelijke uitbraak van infectieziekten zijn wij verplicht uw gegevens door te geven aan de GGD.
 • Nationaal Huidcentrum kan verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend Nationaal Huidcentrum haar medewerking. We controleren dan eerst het doel en controleren of deze aan de wet gestelde eisen voldoet. Wij volgen hierbij de door de artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) opgestelde richtlijnen.

 

Voor andere doeleinden vragen wij altijd uw specifieke toestemming. Denk hierbij aan foto’s voor promotiedoeleinden, het toesturen van informatie uit uw medisch dossier aan bijvoorbeeld een nieuwe huisarts of apotheek, het delen van behandelgegevens in kader van klachten- en geschillenregeling.

Nationaal Huidcentrum zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

 

Hoe gaat Nationaal Huidcentrum met uw persoonsgegevens om?

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Nationaal Huidcentrum passende technische en organisatorische maatregelen. We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn.  Iedere medewerker van Nationaal Huidcentrum is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor anderen die door Nationaal Huidcentrum zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Medewerkers hebben alleen toegang tot uw informatie wanneer dat noodzakelijk is voor hun functie.
De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn beveiligd en gegevens delen via elektronische weg gebeurt alleen versleuteld.

 

Hoelang bewaren we gegevens?

Nationaal Huidcentrum bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De
bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. Voor medisch dossier betreft de wettelijke bewaartermijn 20 jaar.

 

Uw rechten

Wanneer Nationaal Huidcentrumpersoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. 

 

Informatie

Nationaal Huidcentrum verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen. 

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost. 

 

Inzage in uw gegevens

Bent u cliënt van Nationaal Huidcentrum en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen. 

 

Recht op rectificatie 

U heeft het recht om gegevens aan te laten passen als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te laten aanpassen als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt. 

Wij zullen ook andere ingeschakelde partijen die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt. 

 

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren. 

 

Recht op beperking van de verwerking

Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Nationaal Huidcentrum onrechtmatig is. 

 

Recht van bezwaar 

Indien wij uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting kunt u bezwaar maken. 

 

Recht op dataportabiliteit 

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan u zullen verstrekken.  

 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek. 

Wij kunnen u vragen om een legitimatiebewijs te tonen. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. 

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

 

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. 

 

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten. 

 

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag
0900-2001201

 

Over dit privacy statement

Nationaal Huidcentrum kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was 1 december 2022. De meest recente versie vindt u altijd op www.nationaalhuidcentrum.nl.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op: 

 

Nationaal Huidcentrum

Naarderpoort 2a

1411 MA

Naarden